අන්තිම එක

මම යනවා නිදා ගන්න. රේඩියෝ අහලා මගේ ඇඟටත් මඩ විසි වෙලා. හෝද ගන්න ඕන. පව් ස්සුදාරක මලයා.

0 ප්‍රතිචාර:

Newer Post Older Post Home