චාරිකා

මම හෙට උදේ යනවා දළඳා මාලිගාවේ. එන අවුරුද්දවත් සුභ වෙන්න කියලා.

1 ප්‍රතිචාර:

ගියාද? ප්‍රාර්ථනා කලාද?

December 28, 2008 at 7:13 PM  

Newer Post Older Post Home