ෆිල්ම්

ඊයේ රූපවාහිනියේ ගියා කබි අලවිදනා කෙහෙනා ෆිල්ම් එක. හිතුවට වඩා හොඳයි. පවුල් ප්‍රශ්න තියෙන අයට හොඳයි බලනවනං.

1 ප්‍රතිචාර:

උඹට තියෙනවනෙ ඔහොම එව්ව

December 27, 2008 at 11:25 PM  

Newer Post Older Post Home