ලස්සන

ආදරේ ලස්සනයි...
ඒත් තේරෙන්නේ නෑනේ...


ඒක හොඳයි
ලස්සන දේවල් තේරුම් ගත්තම
ඉතිරිවෙන්නේ දුක විතරයි...

Newer Posts Older Posts Home