හෙට

හෙට ...
මං බලා ඉන්නා මග
නුඔ එන්න
අද වගේම
මුතු සිනාවෙන් බැඳි...

( මට ඉතින් නිසඳැස් ලියන්න බෑ මම දැක්ක එකක්)

0 ප්‍රතිචාර:

Newer Post Older Post Home