පුනරාගමනය

හැමදාම බ්ලොග් එක ලියන්නම් කියලා හිතාගෙන හිටියත් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඒක මග ඇරෙනවා.
මම ඉතින් හොයන්න පටන් ගත්තා මොකක්ද මේකට හේතුව කියලා? සෑහෙන්න බොන්න වෙන ප්‍රශ්නයක් බලන් ගියහම.

Newer Posts Older Posts Home