නුඹේ සෙනෙහස

මට මේ සතියෙත් හම්බ වුණා නිසඳැසක් ඇයගෙන්

                       nube senehasa

                       මේකට පිළිතුරු හෙට :)

Newer Posts Older Posts Home