පොළව නොදත් දේ…

මට ඇත්තටම කවි ලියන්න බෑ ඒත් ඊයේ කවියට මේ අදහස තමා මගේ හිතට ආවේ. ඊයේ එක කියවලා  මේක තේරුම් ගන්න

polawa nodath de

ආදරය

අදත්, හෙටත්

එක වගේමයි…

එතරම්මයි…

Newer Posts Older Posts Home