පැතුම

මේ පාරනම් ටිකක් දරුණුයි

Pethuma

1 ප්‍රතිචාර:

සෙල්ලම් නෑ මරණයට නේ අඩගහන්‍නේ.. අර "මගේ මරණය" ගෙන් ඇහුවනම් මොනා හරි උදව්වක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මයේ හිතේ. කවිය ලස්සනයි කියලා ලිව්ව ළමයට කියන්න

November 14, 2008 at 9:31 AM  

Newer Post Older Post Home